Organizing Committee

General Co-Chairs
Heyan Huang
Beijing Institute of Technology
Pengjun Wan
Illinois Institute of Technology
Kui Ren
SUNY at Buffalo

TPC Co-Chairs
Sheng Zhong
Nanjing University
Liehuang Zhu
Beijing Institute of Technology

Publication Chair
Local arrangement Chair
Fan Li
Beijing Institute of Technology
Zijian Zhang
Beijing Institute of Technology